Prohlášení o ochraně osobních údajů online

Poslední aktualizace květen 2018

Naše závazky v ochraně osobních údajů

Budeme:

 • Uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí a důvěrnosti;
 • Vaše osobní údaje neprodáme třetím stranám;
 • Poskytneme vám prostředky, jak kdykoli spravovat a kontrolovat způsoby, kterými s vámi komunikujeme a obchodujeme.

Společnost Vink-Plasty s.r.o. (dále také „nám“, „my“, „náš“) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Naše Zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi podmínkami používání a všemi dalšími dokumenty v nich uvedenými) stanoví základní principy zpracování osobních údajů, které o vás shromáždíme nebo které nám poskytnete. Tyto zásady budou uvedeny na všech webových stránkách společnosti Vink-Plasty s.r.o. nebo přidružených společností.

Pokud jste stávajícím zákazníkem nebo dodavatelem, již disponujeme omezenými osobními údaji o vás nebo vašich zaměstnancích, jako jsou křestní jména a příjmení, kontaktní údaje, data narození, adresy, platební údaje atd. Uchování a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro zachování obchodního vztahu mezi vámi a skupinou společností Vink-Plasty s.r.o.

Pokračováním v obchodování se společností Vink-Plasty s.r.o. a přidruženými společnostmi nebo odesláním jakýchkoli osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, předáváním, uchováváním, udržováním nebo zpracováváním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny.  Učiníme veškeré kroky, které jsou přiměřeně nutné pro zajištění bezpečného nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s nařízením GDPR.

Čas od času můžeme naše Zásady ochrany osobních údajů změnit v souladu se změnami evropských právních předpisů nebo místních právních předpisů jednotlivých zemí. O provedení takovýchto změn budete informováni.

S výjimkou osobních údajů uvedených v těchto zásadách o vás můžeme shromažďovat i další osobní informace v případě, že jste se je nám rozhodli poskytnout.

Použití osobních údajů

Získané osobní údaje můžeme používat pro různé účely, například:

 • K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi
 • K zajištění souladu se závaznými povinnostmi podle příslušných obecních zákonů
 • K zajištění toho, že obsah z našich stránek bude prezentován co nejúčinnějším způsobem pro vás a pro váš počítač
 • Abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat, pokud jste souhlasili s tím, abychom vás za tímto účel kontaktovali
 • Abychom vám umožnili využívat interaktivní funkce našich služeb, pokud si tak zvolíte
 • Abychom vás mohli upozornit na změny našich produktů nebo služeb

Pokud jste stávajícím zákazníkem, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, tištěných médií nebo jiným způsobem s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste dříve zakoupili.

Společnost Vink-Plasty s.r.o. nesdílí osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů nebo jejich zaměstnanců s třetími stranami za účelem dalšího prodeje těmito třetími stranami.

Rozsah informací, které o vás shromažďujeme, závisí na tom, jaké aktivity provádíte na našich stránkách, ať už jste přihlášeni nebo ne, a zda zadáváte objednávky. Například můžeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a ukládat některé, všechny nebo jakoukoli kombinaci následujících osobních údajů o vás:

 • Kontaktní jméno (jméno a příjmení)
 • Název společnosti, registrační číslo a daňová registrační čísla
 • Poštovní nebo fyzická adresa
 • Platební údaje (které mohou zahrnovat informace o kreditní kartě nebo bankovním účtu)
 • Kontaktní telefonní čísla
 • Kontaktní e-mailové adresy
 • Jména kontaktních osob

Příklady situací, kdy lze tyto informace shromažďovat, zpracovávat, uchovávat nebo ukládat, jsou následující:

 • Poskytnutí informací vyplněním online formulářů na našich stránkách: To zahrnuje informace poskytnuté při registraci k používání našich stránek, nákupu našich produktů nebo vyplnění formuláře „Kontaktujte nás“. Můžeme vás také požádat o informace, když ohlásíte problém s našimi stránkami
 • Kontaktujte nás: záznamy o této korespondenci můžeme uchovávat
 • Vyplnění průzkumů, které používáme pro výzkumné účely nebo zlepšení našich služeb: Tyto průzkumy však nejste povinni vyplňovat
 • Provádění transakcí prostřednictvím našich stránek a pro plnění vašich objednávek
 • Navštěvování našich stránek nebo přistup ke zdrojům: můžeme shromažďovat osobní údaje pomocí souborů cookie (další informace o souborech cookie naleznete níže)
 • Obchodování s naší společností, včetně žádostí o nabídku, cenových nabídek atd. V takových případech může být shromažďování osobních údajů nezbytné pro uzavření obchodních smluv

Společnost Vink-Plasty s.r.o. se rovněž spoléhá na shromažďování osobních údajů, aby podpořila své oprávněné zájmy jako podklad pro zákonnost zpracování.

Pro společnost Vink-Plasty s.r.o. představuje oprávněný zájem, pokud máme obchodní nebo komerční důvod k použití vašich osobních údajů. Avšak ani v těchto případech nesmí oprávněné zájmy společnosti být v rozporu s vašimi právy podle nařízení GDPR. Obecně společnost Vink-Plasty s.r.o. spoléhá na oprávněné obchodní zájmy při shromažďování následujících údajů nebo jakékoli kombinace následujících kategorií osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Popis (Příklady) Účel zpracování

Totožnost

Jméno/jména

Příjmení

Jméno kontaktní osoby / zástupce

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Finanční údaje

Úvěrové limity

Platební historie

Bankovní údaje

 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Kontaktní údaje

Fyzická adresa pro doručování

Telefonní čísla nebo e-mailové adresy pro kontaktování

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Transakční údaje

Objednávky (zákazníci)

Objednávky (dodavatelé)

Platby týkající se výše uvedeného

 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Smluvní údaje

Podrobnosti o obchodním vztahu s vámi

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Geografické údaje

Údaje o místě, kde se nacházíte, adresa, ze které se připojujte pomocí počítače k internetu

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Údaje o chování

Informace o tom, jak používáte naše produkty a služby

 • Určování, které z našich produktů a služeb vás mohou zajímat, a poskytování informací o těchto produktech a službách
 • Rozvíjení a prodej produktů a služeb a poskytování obchodních nabídek

Otevřené údaje a veřejné záznamy

Informace o vás, které jsou dostupné ve veřejně dostupných záznamech a na internetu, nebo informace, které jste sdíleli prostřednictvím sociálních médií

 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků

 

Údaje o používání

Obecné údaje o tom, jak používáte naše produkty a služby

 • Obecná komunikace s obchodními partnery

Údaje v dokumentech

Podrobnosti o vás, které jsou obsaženy v dokumentech v různých formátech nebo jejich kopiích. To zahrnuje dokumenty, jako jsou úvěrové reference, obecná korespondence atd.

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Souhlasy

Veškerá oprávnění, souhlasy nebo preference, které nám poskytnete. To může například zahrnovat informace o tom, jak chcete, abychom vás kontaktovali nebo zda dáváte přednost papírovým nebo elektronických fakturám a výpisům.

 • Obecná komunikace s obchodními partnery
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných povinností
 • Zajištění účinného splnění našich zákonných a smluvních závazků
 • Dodržení předpisů, které se na nás vztahují

Níže uvedená tabulka obsahuje příklady způsobů, kterými společnost Vink-Plasty s.r.o. může používat vaše osobní údaje a právní základy, na které se společnost Vink-Plasty s.r.o. spoléhá.

Účel zpracování osobních údajů Způsob zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů Doba trvání zpracování osobních údajů Příjemci osobních údajů Předávání osobních údajů do zemí, které nezjišťují odpovídající ochranu osobních údajů
 • Řízení obchodního vztahu s vámi
 • Rozvoj nových způsobů, jak uspokojit vaše potřeby, a rozvoj našeho podnikání
 • Rozvoj a provádění marketingových činností
 • Zkoumání vašeho způsobu používání našich produktů a služeb
 • Poskytování poradenství o našich produktech a službách
 • Vyžádání si zpětné vazby o našich produktech a službách
 • Shromáždění
 • Uložení
 • Zaznamenání
 • Nahlédnutí
 • Použití
 • Šíření a jiné zpřístupnění
 • Seřazení či zkombinování
 • Archivování
 • Váš souhlas (nový obchodní partneři)
 • Plnění smluv
 • Naše oprávněné zájmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • Doba trvání smlouvy
 • Dle požadavků zákonů o uchovávání osobních údajů
 • Po dobu internetové relace, kde je to vhodné
 • Společnosti Vink-Plasty s.r.o.
 • Vládní a regulační orgány
 • Externí dodavatelé, kde je to vhodné

Žádné

 • Dodávání produktů
 • Provádění a řízení plateb zákazníků a dodavatelů
 • Řízení zákaznických účtů
 • Výběr a získávání dlužných částek nebo placení částek splatných dodavatelům
 • Shromáždění
 • Uložení
 • Zaznamenání
 • Nahlédnutí
 • Použití
 • Šíření a jiné zpřístupnění
 • Seřazení či zkombinování
 • Archivování
 • Plnění smluv
 • Naše oprávněné zájmy
   
 • Doba trvání smlouvy
 • Dle požadavků zákonů o uchovávání osobních údajů
 • Společnosti Vink-Plasty s.r.o.

Žádné

 • Zajištění souladu se zákony a nařízeními, které se na nás vztahují
 • Odpovídání na reklamace zákazníků a dodavatelé a jejich řešení
 • Shromáždění
 • Uložení
 • Zaznamenání
 • Nahlédnutí
 • Použití
 • Sdělení
 • Šíření a jiné zpřístupnění
 • Zkombinování
 • Archivování

 

 • Plnění smluv
 • Naše oprávněné zájmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • Dle požadavků zákonů o uchovávání osobních údajů
 • Společnosti Vink-Plasty s.r.o.
 • Vládní a regulační orgány

 

Žádné

 • Řízení naše podnikání efektivním, účinných a ekonomickým způsobem. To zahrnuje řízení naší finanční pozice, podnikatelských schopností, plánování, komunikace, podniků a auditů
 • Shromáždění
 • Uložení
 • Zaznamenání
 • Nahlédnutí
 • Použití
 • Sdělení
 • Zkombinování
 • Archivování
 • Naše oprávněné zájmy
 • Naše zákonné povinnosti
 • Doba trvání smlouvy
 • Dle požadavků zákonů o uchovávání osobních údajů
 • Společnosti Vink-Plasty s.r.o.
 • Vládní a regulační orgány

 

Žádné

 • Vykonávání našich práv v rámci smluvních vztahů
 • Shromáždění
 • Uložení
 • Zaznamenání
 • Nahlédnutí
 • Použití
 • Plnění smluv
 • Doba trvání smlouvy
 • Dle požadavků zákonů o uchovávání osobních údajů
 • Společnosti Vink-Plasty s.r.o.

Žádné

Pokud poskytnete osobní údaje na některé z našich webových stránek:

 • Potvrzujete srozumění s tím, že společnost Vink-Plasty s.r.o. nebo její přidružené společnosti mohou shromažďovat, uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje.
 • Potvrzujete, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné, že záměrně neposkytujete falešné informace ani se nevydáváte za jinou osobu nebo subjekt a že neposkytujete zkreslené informace o sobě nebo jiné osobě či subjektu.

Naše webové stránky a aplikace nejsou určeny pro děti do 16 let. Na internetu nebudeme vědomě vyžadovat údaje ani nabízet naše produkty a služby dětem do 16 let. 

Automatizované rozhodování a profilování a zvláštní kategorie osobních údajů

Podle nařízení GDPR máte právo vznést námitky proti automatizovanému rozhodování a profilování na základě zvláštních kategorií osobních údajů.

Zvláštní kategorie osobních údajů se týkají osobních údajů o etnickém nebo rasovém původu, členství v odborových organizacích, údajů v rejstříku trestů atd. Společnost Vink-Plasty s.r.o. neshromažďuje, neukládá, neuchovává ani nezpracovává jakékoli zvláštní kategorie osobních údajů. Pokud se tento stav v budoucnu změní, společnost Vink-Plasty s.r.o. odpovídajícím způsobem aktualizuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů online.

Automatizované rozhodování a profilování se týká procesu, který umožňuje počítačovým systémům generovat výstupy, které mají právní účinek. Obecně společnost Vink-Plasty s.r.o. nevyužívá automatizované rozhodování a profilování v rámci vztahu s obchodními partnery. Pokud se tento stav v budoucnu změní, společnost Vink-Plasty s.r.o. odpovídajícím způsobem aktualizuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů online a informuje vás.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory používané internetových prohlížečem, které ukládají osobní údaje návštěvníků stránek. Soubory cookie se běžně používají na internetu a nepoškozují váš počítačový systém.

V současné době používáme soubory cookie ke shromažďování obecných údajů pro správu, které používáme k plánování vylepšení našich služeb.

Používáme následující soubory cookie, jejichž platnost je stanovena takto:

 • PHPSESSID – session
 • PubMeLogins – 1 hodina
 • PubMeLastAdminStyle – session

POZNÁMKA – výše uvedené soubory cookie odkazují na soubory cookie, které používají centrálně spravované webové stránky a eshopy společnosti Vink-Plasty s.r.o. Seznam souborů cookie používaných jednotlivými společnostmi Vink-Plasty s.r.o. naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů online na příslušných webových stránkách a eshopech.

Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby je nepřijímal.  Více informací naleznete v nápovědě prohlížeče. V závislosti na konkrétních zákonech příslušného evropského státu můžete být požádání o udělení souhlasu s použitím souborů cookie prostřednictvím banneru cookie na webových stránkách. Měli byste však mít na paměti, že takové rozhodnutí může mít vliv na naši schopnost zpracovávat vámi schválené transakce. Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

https://www.aboutcookies.org/

(Upozorňujeme, že společnost Vink-Plasty s.r.o. nemá kontrolu nad obsahem těchto webových stránek. Odkaz na tyto webové stránky je poskytnut pouze pro informační účely. Pro aktuální informace týkající se vašeho prohlížeče se obraťte na jeho výrobce).

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou obvykle ukládány, zpracovávány a uchovávány v zemi v rámci Evropské unie (EU). Přestože to není pro společnost Vink-Plasty s.r.o. běžnou praxí, mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU. V takových případech společnost Vink-Plasty s.r.o. zajistí, že budou využity pouze takové země a externí zpracovatelé osobních údajů, kteří jsou v souladu s předpisy EU, za pomocí prostředků předepsaných EU – nařízení GDPR.

Stejně tak mohou být osobní údaje zpracovávány i pracovníci působícími mimo EU, kteří pracují pro nás nebo pro naše poskytovatele služeb.  Tito zaměstnanci se mohou mimo jiné zabývat plněním objednávek, zpracováním platebních údajů nebo poskytováním podpůrných služeb.  

Pokud jsme vám přidělili (nebo jste si zvolil) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla.  Heslo nikomu nesdělujte.

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný.  Ačkoli se budeme snažit chránit veškeré vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených z vašeho zařízení na naše webové stránky.

Jakmile obdržíme vaše osobní údaje, aplikujeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu. To zahrnuje:

 • Hashování

Předtím, než udělíme přístup k vašemu osobnímu profilu, podnikneme příslušné kroky, jako jsou šifrování hesel nebo obnovení hesel prostřednictvím e-mailu bez poskytnutí přímých podrobností o heslu.

Sdělení vašich osobních údajů

Regionální společnosti skupiny společností Vink-Plasty s.r.o. mohou sdílet vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Za účelem podpory našich oprávněných zájmů můžeme vaše osobní údaje sdělit třetím stranám:

 • V případě, že prodáváme nebo nakupujeme jakýkoli podnik nebo majetek, můžeme sdělit vaše osobní údaje potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takovéhoto podniku nebo majetku.
 • Je-li společnost Vink-Plasty s.r.o. nebo v podstatě veškerý její majetek získán třetí stranou, budou současně získány i osobní údaje týkající se zákazníků a dodavatelů nebo jejich zaměstnanců.
 • Pokud máme povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem, nebo abychom prosadili nebo uplatnili naše podmínky použití a další ujednání, ochránili naše práva a majetek nebo zajistili bezpečnost naší skupiny našich zákazníků a dodavatelů nebo jiných osob.  
 • Při prosazování oprávněných zájmů společnosti Vink-Plasty s.r.o. a přidružených společností v rámci skupiny prostřednictvím výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

Ve všech výše uvedených případech vás budeme informovat, že vaše osobní údaje byly sdíleny s třetí stranou.

Vaše práva

Podle nařízení GDPR máte následující práva:

 1. Získat podrobnosti o typu shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajích
 2. Opravit nesprávné osobní údaje, které byly shromážděny a uloženy společností Vink-Plasty s.r.o.
 3. S výhradou práv, která stanoví naopak, a právních závazků společnosti Vink-Plasty s.r.o., na částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů, protože:
  • Společnost Vink-Plasty s.r.o. již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny
  • Chcete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve poskytli
  •  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na podpoře oprávněného zájmu společnosti Vink-Plasty s.r.o., můžete proti takovémuto zpracování vznést námitky. Tato námitka bude zvážena proti právním závazkům a právům společnosti Vink-Plasty s.r.o. na další zpracování vašich osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné
 4. Omezit zpracování osobních údajů, protože:
  • Osobní údaje obsahuje nepřesnosti
  • Zpracování je nezákonné
  • Společnost Vink-Plasty s.r.o. již nepotřebuje vaše osobní informace pro účely, pro které byly shromážděny
  • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na podpoře oprávněného zájmu společnosti Vink-Plasty s.r.o., můžete proti takovémuto zpracování vznést námitky. Tato námitka bude zvážena proti právním závazkům a právům společnosti Vink-Plasty s.r.o. na další zpracování vašich osobních údajů.
 5. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na podpoře oprávněného zájmu společnosti Vink-Plasty s.r.o., můžete požádat o ukončení takovéhoto zpracování. Tato námitka bude zvážena proti právním závazkům a právům společnosti Vink-Plasty s.r.o. na další zpracování vašich osobních údajů
 6. Stáhnout vaše osobní údaje v digitálním formátu, pokud je zpracování osobních údajů založeno na podpoře oprávněného zájmu společnosti Vink-Plasty s.r.o.,
 7. Odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu

Své právo zabránit takovémuto zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím příslušných políček v on-line formulářích, které používáme ke shromažďování vašich osobních údajů.  Své právo také můžete kdykoliv uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese GDPR@nl.vink.com.

Pokud jsme sdíleli vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali všechny strany, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli, o jakékoli vaší žádosti o odstranění vašich osobních údajů.

Některé z našich webových stránek mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností.  Pokud kliknete na takovýto odkaz, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost.  Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím pročtěte jejich zásady ochrany osobních údajů.

Nařízení GDPR vám dává právo na přístup k informacím, které o vás ostatní mají.  Vaše právo na přístup k těmto informacím je možné vykonat v souladu se zákonem.  Veškeré žádosti o přístup k vašim osobním údajům jsou bezplatné.

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Budete informováni o všech případných těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Dotazy a stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, prosím kontaktujte náš tým operací na adrese GDPR@nl.vink.com.

Stížnosti týkající se jakékoli činnosti některé ze společností ve skupině Vink-Plasty s.r.o. mohou být rovněž zaslány některému z následujících národních orgánů pro ochranu osobních údajů:

 

Název

Adresa

Webové stránky

E-mail

Telefon

Rakousko

Osterreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3, 1010 Vídeň

http://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx

dsb@dsb.gv.at

+43 1 531 15 / 202525

Belgie

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Rue de la Presse 35, 1000 Brusel

https://www.privacycommission.be/

commission(at)privacycommission.be

+32 2 274 48 78

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/en/

https://www.uoou.cz/en/

+ 420 234 665 111

Dánsko

Datatilsynet

Borgergade 28, 5, DK-1300 Kodaň K

https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Finsko

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINKI

http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Francie

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/en/home

 

+33 1 53 73 22 22

Německo

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstr. 30 - 53117 Bonn

https://www.bfdi.bund.de

poststelle@bfdi.bund.de

+49 228 997799 0

Maďarsko

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

https://www.naih.hu/general-information.html

privacy@naih.hu

+36 1 391 1400

Nizozemsko

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 +31 70 888 85 00

Norsko

Datatilsynet

Tollbugata 3, 0152 Oslo

https://www.datatilsynet.no/

veiledning@datatilsynet.no

+47 22 39 69 00     

Slovensko

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

http://dataprotection.gov.sk/

statny.dozor@pdb.gov.sk

+421 7 59379 378

Španělsko

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php

 

+34 901 100 099 - +34 912 663 517

Švédsko

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

http://www.datainspektionen.se/

datainspektionen@datainspektionen.se

+46 8 657 61 00

Švýcarsko

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Federal Palace West Wing, 3003 Bern

https://www.bk.admin.ch/

info@bk.admin.ch

 +41 58 462 21 11

Spojené království

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/

 

+44 1625 545745

EU

Evropský inspektor ochrany údajů

Rue Montoyer 30, Brusel

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact

edps@edps.europa.eu

+32 2 283 19 00

Rychlý kontakt

Klientské centrum Praha

Vink - Plasty s.r.o.
F. V. Veselého 2635/15
193 00 Praha 9
pondělí - čtvrtek: 8:00 - 17:00
pátek: 8:00 - 14:30
tel.: +420 222 264 040/041
fax.: +420 222 264 049

Klientské centrum Brno

Vink - Plasty s.r.o.
Staňkova 557/18a (budova OSC,a.s.)
602 00 Brno
pondělí - čtvrtek: 8:00 - 17:00
pátek: 8:00 - 14:30
tel.: +420 515 556 160/161
fax.: +420 515 556 162
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Více informací